Praktyczne informacje
Firma Pichon
  • Sekretariat : (+48) 77 541 74 80
  • Serwis : (+48) 662 358 022
  • Sprzedaż Polska Północna : (+48) 660 562 008
  • Sprzedaż Polska Południowa : (+48) 660 562 008
PICHON POLSKA Sp. z o.o. Gierałcice, ul. Opolska 2e 46-250 Wołczyn Lokalizacja firmy (Google Maps) Dane GPS : Długość geograficzna : +51° 0' 58.95" Szerokość geograficzna : +18° 3' 9.19"

Ogólne warunki sprzedaży

od 1 czerwca 2016 r

Obecne Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie począwszy od 1 czerwca 2016 do wszystkich zamówień kierowanych do SAMSON AGRO SASU przez dealerów, sprzedawców i klientów końcowych. Złożenie zamówienia lub zawarcia jakiejkolwiek sprzedaży oznacza pełną i bezwarunkową akceptację Warunków tych, z wyłączeniem wszelkich innych sprzecznych dokumentów lub innych specyficznych warunków, które są niewykonalne.

Firma SAMSON AGRO SASU zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży lub zakończenia sprzedaży na zasadzie odstępstwa od obecnych warunków, w przypadku poprzedniego zdarzenia płatniczego, w przypadku niewypłacalności klienta, w przypadku nieprawidłowego zapotrzebowania lub działań w złej wierze.

Fakt, że SAMSON AGRO SASU nie korzysta w danym momencie obecnych warunków ogólnych, nie może być interpretowany jako rezygnacja z jego części w celu skorzystania z jednego z tych warunków w późniejszym terminie.

I-ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW

SAMSON AGRO SASU sprzedaje maszyny rolnicze: wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika, mieszadła do gnojowicy, ładowarki przegubowe, urządzenia specjalistyczne, mechaniczne narzędzia chwastobójcze, narzędzia do przygotowania gleby i akcesoria pod marką PICHON.

1) Specyficzne warunki oddawania do eksploatacji: uwzględniając specyfikę i charakter techniczny maszyn, do obowiązków klienta należy upewnienie się, że czynności związane z uruchomieniem i utrzymaniem są wykonywane przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę i kompetencje techniczne w zakresie przedmiotowego sprzętu. Dostarczone urządzenia są zgodne z informacjami zawartymi  w  podręcznikach  przekazanych przy dostawie. Wszelkie zapotrzebowania na użytkowanie specyficzne muszą zostać zakomunikowane pisemnie kierownikowi Obsługi Technicznej lub Obsługi Posprzedażnej. Brak odpowiedzi w żadnym wypadku nie oznacza zgody na specyficzne zastosowanie.

II-ZAMÓWIENIA

Ze względu na wysokie specyfikacje maszyn sprzedawanych przez SAMSON AGRO SASU, wszystkie zamówienia otrzymane od klienta lub zgłoszone sprzedawcy SAMSON AGRO SASU są sprawdzane przez sprzedawcę pod kątem niezgodności technicznej. W przypadku niezgodności technicznej sprzedawca wysyła zmodyfikowany formularz zamówienia, w celu jego podpisania. W każdym przypadku zamówienia są przyjmowane tylko po otrzymaniu potwierdzenia odbioru zamówienia przez sprzedawcę, faksem, pocztą elektroniczną lub listem zawierającą wszystkie specyfikacje dotyczące zamawianej maszyny i określającą orientacyjny termin dostawy. Niemniej klient nie może cofnąć lub zmodyfikować zamówienia z chwilą jego przyjęcia przez sprzedawcę.

III-CENA

Faktury sporządzane są na podstawie cennika obowiązującego w dniu odbioru zamówienia. O ile nie sprecyzowano inaczej, obowiązują ceny loco zakład PICHON. Istnieje możliwość zastosowania warunków sprzedaży franco dla dostawy na terenie Francji metropolitalnej, pod warunkiem, że Sprzedający jest w stanie zapewnić dostawy ciężarówkami z pełnym ładunkiem.

IV DOSTAWA

Orientacyjne terminy dostawy są wyszczególnione w potwierdzeniu odbioru zamówienia. Są one określone w zależności od warunków zamówienia oraz produkcji, jak również od planów związanych z organizacją i optymalizacją logistyczną na miejscu, w przypadku sprzedaży franco. Te terminy należy przyjmować z tolerancją powyżej lub poniżej 2 tygodni (z wyłączeniem okresu zamknięcia przedsiębiorstwa). W każdym razie, niedotrzymanie ich nie może stanowić podstawy do anulowania zamówienia lub żądania odszkodowań. W przypadku specjalnego wymagania Klienta, dotyczącego wyboru środka transportu lub przestrzegania poszczególnych terminów, będzie mógł być zastosowany specjalny cennik „Dostaw na żądanie”. Przy braku odmiennych stwierdzeń w poświadczeniu odbioru zamówienia, dostawa rozumiana jest, jako przekazanie urządzeń w zakładzie Sprzedającego. W przypadku sprzedaży franco, Sprzedawca posiada prawo wyboru przewoźnika. Ponadto, przy dostawie maszyn, Sprzedający przekaże Klientowi instrukcję obsługi maszyny, zawierającą warunki gwarancji i precyzującą warunki obsługi technicznej i oddania do eksploatacji. Klient zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z jej treścią przed podjęciem wszelkich czynności lub użytkowaniem i do jego przekazania każdemu użytkownikowi lub późniejszemu nabywcy maszyny.

Przeniesienie zagrożeń : Począwszy od dostawy, maszyny znajdują się pod nadzorem Klienta, który ponosi odpowiedzialność związaną z zagrożeniami, na które mogłyby być narażone lub je powodować, nawet w przypadku wystąpienia siły wyższej lub udziału osób trzecich. Klient podpisze ubezpieczenie pokrywające ewentualne szkody spowodowane z udziałem maszyn, od chwili dostawy, na korzyść SAMSON AGRO SASU.

V - ZGODNOŚĆ - ODBIÓR

Klient lub osoba przez niego uprawniona musi bezwzględnie dokonać sprawdzenia ilości i stanu materiałów podczas dostawy, to znaczy:

-podczas zabierania towarów, w przypadku sprzedaży z zakładu,

-lub przy dostawie, w obecności przewoźnika, w przypadku sprzedaży franco.

W przypadku sprzedaży franco, każde zastrzeżenie lub zakwestionowanie związane z transportem, będzie musiało zostać bezzwłocznie naniesione na dowodzie dostawy i potwierdzone przewoźnikowi (artykuł L 133-3 Kodeksu Handlowego), wraz z kopią uwierzytelnioną kopii odnośnego dowodu dostawy, przekazaną w przeciągu 3 dni począwszy od dostawy towaru , do Sprzedającego, pod groźbą prekluzji zastrzeżeń lub reklamacji. W każdym przypadku, zastrzeżenia odnoszące się do zgodności materiałów muszą zostać potwierdzone za potwierdzeniem odbioru i przekazane do Sprzedającemu, w terminie maksymalnie 8 dni po dostawie.

Klient będzie musiał udowodnić obecność wad lub nieprawidłowości, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość brania udziału we wszelkich sprawdzeniach na miejscu. W przeciwnym wypadku, produkty zostaną uznane jako zgodne z wymaganiami i odpowiedzialność Sprzedającego nie będzie mogła być brana pod uwagę. Żaden zwrot nie zostanie uznany bez pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku uznania zwrotu, zależnie od wyboru Sprzedającego, wyroby zostaną zastąpione przez identyczne produkty lub podobne, albo zapłacone przez wystawienie odpowiedniej wierzytelności, z wyłączeniem wszelkiego odszkodowania.

VI- GWARANCJA

Oprócz gwarancji ustawowej na wypadek usterek lub wad ukrytych w sprzedanych sprzętach, SAMSON AGRO SASU udzielaj gwarancji na produkowane przez siebie maszyny, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w instrukcji obsługi  każdej z maszyn.  Okres gwarancji umownej ustalony jest na okres 1 roku, który biegnie począwszy od dostawy lub oddania urządzeń do klienta końcowego, sformalizowany poprzez sporządzenie protokołu odbioru maszyny i formularza gwarancyjnego, z wykluczeniem okresu gwarancyjnego przekraczającego dwa lata od sprzedaży maszyny do dealera.  Dealer musi wypełnić ten formularz w 3 egzemplarzach i wysłać kopię do sprzedawcy w ciągu 8 dni od dostawy do klienta końcowego. Zaniechanie tej procedury będzie skutkować zmniejszeniem okresu gwarancji do 1 roku od momentu sprzedaży maszyny dealerowi. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produkcji maszyn przez SAMSON AGRO SASU, nie dotyczy pomp hydraulicznych, silników, opon, rur i przekładni maszyn. Elementy te są objęte, w stosownych przypadkach, gwarancją każdego producenta, dołączoną do instrukcji dostarczanej z każdą maszyną. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcją obsługi i do udzielenia użytkownikom najlepszej porady odnośnie warunków ich spełnienia. W celu realizacji gwarancji, klient musi przesłać na własny koszt i ryzyko, fakturę dotyczącą produktu oraz właściwie wypełniony i podpisany wniosek gwarancyjny. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli usterka powstała wskutek nieprzestrzegania instrukcji i środków bezpieczeństwa użytkowania, rozruchu lub braku ostrożności, nieprzestrzegania wskazań zawartych w stosowanym podręczniku, lub jeszcze, wskutek demontażu wykonanego przez nieuprawnioną osobę trzecią, lub wypadku. W szczególności dla wozów ocynkowanych, gwarancja zostaje unieważniona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji, zwłaszcza w zakresie ograniczeń pH.  W przypadku zwrotu wyrobów nie objętych gwarancją, Sprzedawca przekaże Klientowi kosztorys wyszczególniający koszty ich naprawy lub wymiany. W razie braku reakcji Klienta, zwrócony produkt będzie do jego dyspozycji w siedzibie Sprzedawcy przez okres 1 roku.  W ramach gwarancji umownej SAMSON AGRO SASU, Sprzedający będzie brał udział, zgodnie z własnym wyborem, po sprawdzeniu przedmiotu reklamacji, w wymianie uszkodzonego produkt na identyczny lub podobny, w jego naprawie lub w ustaleniu należności na poczet późniejszych sprzedaży. Dla sprzętów używanych, sprzedawanych przez SAMSON AGRO SASU, warunki zastosowania ewentualnej gwarancji są wyszczególnione w kosztorysie SAMSON AGRO SASU lub na druku zamówienia wystawionego przez SAMSON AGRO SASU. W żadnym wypadku,  SAMSON AGRO SASU nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania przez Klienta wskazań przedstawionych w związku z kosztorysem, lub nie przestrzegania instrukcji obsługi lub kart technicznych, zasad sztuki i ostrożności.  Przedsiębiorstwo SAMSON AGRO SASU uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby zostać spowodowane przez produkty, które sprzedaje, w stosunku do mienia zastosowanego głównie do profesjonalnego użytku.

VII - WARUNKI PŁATNOŚCI

Rachunki są płatne od siedziby SAMSON AGRO SASU:

- gotówka przy dostawie w przypadku pierwszego zamówienia lub za zamówienia produktów specjalnych lub w przypadku braku gwarancji udzielonej przez naszego ubezpieczyciela kredytów;

- w formie dokumentacji kredytowej, przelewem bankowym, przed dostawą, w przypadku sprzedaży na eksport i po formalnej zgodzie SAMSON AGRO SASU;

- w terminie 30 dni od końca miesiąca rozliczeniowego, weksel, przelew bankowy lub polecenie zapłaty SEPA w granicach kwoty gwarantowanej przez ubezpieczyciela kredytów.

W przypadku zamówień na specjalne maszyny lub maszyny złożone, z tytułu zlecenia wpłaca się zaliczkę w wysokości 30% ceny, a saldo należne jest na podstawie wyżej wymienionych warunków. Żaden rabat nie zostanie naliczony w przypadku płatności w momencie dostawy.  Wszelka zwłoka w płatności będzie skutkować pełnoprawnym zawieszeniem realizacji bieżących zamówień, natychmiastową wymagalnością innych faktur i zastosowaniem, w miesiąc po wysłaniu oficjalnego nakazu zapłaty listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, odszkodowania obliczonego przy zastosowaniu w stosunku do należnych sum stopy procentowej równej 3-krotności obowiązującej wartości ustawowej stopy procentowej, począwszy od daty terminu płatności faktury 2 główne punkty, bez uwzględniania pokrycia na rzecz Sprzedającego, wszelkich wydatków związanych z opóźnieniem płatności. Odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 40 EUR będzie naliczane poza należnymi karami, zgodnie z dekretem stosowania ustawy nr 2012-1115 z francuskiego prawa z dnia 2 października 2012 r.

VIII - KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

Wszystkie produkty są sprzedawane z zastrzeżeniem własności, aż do całkowitej zapłaty w terminie.   W przypadku nie uiszczenia zapłaty, Klient musi zwrócić niezapłacone produkty, na własny koszt i ryzyko, po otrzymaniu  nakazu zapłaty, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a produkty na składzie domniemane są jako niezapłacone. W takim przypadku, Sprzedaż zostanie pełnoprawnie unieważniona, z dniem zażądania zwrotu. Sprzedawca zachowa ewentualnie wpłacone kwoty tytułem odszkodowania i przejmie produkty z powrotem w posiadanie, bez wymaganie wszelkiego innego zadośćuczynienia. Począwszy od dostawy, produkty znajdują się pod nadzorem Klienta, który musi ponosić wszystkie ryzyka, którym mogłyby podlegać lub je powodować, bez względu na przyczynę, i podpisać na rzecz Sprzedawcy ubezpieczenie pokrywające ewentualne szkody od chwili dostawy. Klient nie będzie mógł w żadnym wypadku stosować jako zabezpieczenie, oddawać pod zastaw lub akceptować gwarancji na produkty niezapłacone. Niemniej jednak, klient zachowuje, pełnoprawnie i bez formalności, prawo do odsprzedaży wyrobów. Jednakże, w przypadku braku zapłaty jednej tylko faktury lub zaprzestania płatności, to upoważnienie przestanie prawnie obowiązywać. Klient będzie musiał poinformować swojego nabywcę o klauzuli zastrzeżenia własności i przekazać Sprzedającemu dane i pozostałą kwotę do uregulowania przez swoich kupujących.

IX- SIŁA WYŻSZA

W obecności siły wyższej, Sprzedawca może według własnego uznania wybrać zawieszenie wykonania wszystkich lub części swoich zobowiązań lub rozwiązać całkowicie już istniejące umowy, a klient jest w stanie domagać się odszkodowania. Klient nie posiada tej zdolności. Przez „siłę wyższą” oznacza wszelkie nieprzewidziane i nieuniknione lub poza te trzy cechy są alternatywy.

X-POUFNOŚĆ

Dokumenty poufne nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez względu na jakikolwiek powód.

XI - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Materiały sprzedawane przez Sprzedającego są przedmiotem praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej należącego do niego. Klient nie dysponuje żadnym prawem własności intelektualnej i przemysłowej odnośnie materiałów sprzedawanych przez SAMSON AGRO SASU. Wszelkie użycie przez Klienta, bez względu na jego sposób, marki PICHON lub elementów własności przemysłowej lub intelektualnej należącej do Sprzedającego, jest ściśle zabronione. Komercjalizacja produktów dostarczonych w ramach umowy nie będzie mogła zostać wykonana pod marką Sprzedającego, z wyłączeniem wszelkich pozostałych. Dystrybutor zobowiązuje się do zwrócenia o uprzednią i pisemną zgodę Sprzedającego, przed wszelką zmianą lub uzupełnieniem dotyczącym sprzedawanych urządzeń, dla udokumentowania.

XII- STOSOWANE PRAWO - ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Zawarte przez Przedsiębiorstwo SAMSON AGRO SASU sprzedaże  na eksport  będą więc podlegały rozporządzeniom Konwencji Wiedeńskiej, dotyczącym sprzedaży międzynarodowej towarów, a w przypadkach nieobjętych przez tą Konwencję, będą podlegały wewnętrznemu prawu francuskiemu. Wszystkie sprawy sporne związane z zawarciem, z wykonaniem lub zaprzestaniem niniejszych spraw i umów sprzedaży, będące ich wynikiem, podlegają wyłącznej kompetencji Trybunału handlowego BRESTU, nawet w przypadku spraw niecierpiących zwłoki i bez względu na liczbę instancji i stron, lub wezwań o gwarancję.

© 2011 SAMSON AGRO SASU